Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig


Pops Academy AB, med organisationsnummer 556958-3197, driver grundskola, nedan kallad ”Pops Academy” eller ”skolan”, värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och annan tillämplig lagstiftning. I denna integritetspolicy redogör vi närmare för hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vid frågor kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till

gdpr@popsacademy.se

Personuppgiftsansvarig

Pops Academy är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därför ansvarig för att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

Skolchef Johan Sjölin är dataskyddsombud.

Personuppgifter

Begreppet Personuppgifter innefattar all information som kan hänföras till dig som levande fysisk person eller företag.

Begreppet Behandling avser varje åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning, överföring av personuppgifter.

Elever

 Typ av uppgifter  Laglig grund 
Personnummer Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.
Information om sjukfrånvaro, allergier och behov av specialkost. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.
Information om kursval (exempelvis Studios by Pops och Pops Extended), moderna språk, etc. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.
Betyg/omdömen Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.
Utvärderingar Behandlingen är nödvändig för Skolans berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, sin verksamhet och sin marknadsföring (intresseavvägning).
Övervakningskameror Behandlingen är nödvändig för skolans berättigade intresse av att verka förebyggande och motverka brott i skolans lokaler och säkerställa den fysiska säkerheten i sina lokaler. (intresseavvägning).

Föräldrar

Typ av uppgifter  Laglig grund
Kontaktuppgifter Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.
Personnummer Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser och för att identifiera rätt vårdnadshavare till rätt barn.

Personal

Typ av uppgifter  Laglig grund 
Kontaktuppgifter Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.
Personnummer Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.
Bank och bankkontonummer Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.

Leverantörer

Typ av uppgifter  Laglig grund 
Kontaktuppgifter på företag och kontaktperson Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser samt avtalet med dig som leverantör

Kommuner

Typ av uppgifter  Laglig grund
Kontaktuppgifter på kommun och kontaktperson Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.

Elevhälsan

Känsliga personuppgifter skyddas av tvåfaktoridentifiering.

Typ av uppgifter Laglig grund
All medicinsk information om elev. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser. Den medicinska delen av elevhälsan i skolan är en självständig verksamhetsgren inom hälso- och sjukvård. För den personuppgiftsbehandling som sker inom den hälso- och sjukvård som bedrivs på skolan gäller Patientdatalagen. All digitalt lagrad information skyddas av tvåfaktorinloggning.

Potentiella elever (elevkö)

Typ av data  Laglig grund
Kontaktuppgifter Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser. Vid tillfället då vårdnadshavaren ställer sitt barn i antagningskö och lämnar kontaktuppgifter om sig själv och barnet, medger man sitt samtycke att skolan lagrar dessa uppgifter så länge barnet står kvar i kön.
Bedömningsunderlag Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.

Besökare av hemsidan 

I samband med att du besöker Pops Academys hemsida samlar vi in följande information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

Ändamål Laglig grund 
Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande (enhetsinformation). Skolans berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att behålla och attrahera fler nya elever och att öka graden av synlighet (intresseavvägning).

Rekrytering 

Ändamål Laglig grund
För att i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt säkerställa att aktuella person besitter rätt kompetens/utbildning. Behandlingen är nödvändig för Pops Academys berättigade intresse av att anställa rätt personal med rätt behörighet och att säkerställa att kompetenta personer arbetar på skolan (intresseavvägning).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Skolan lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtaganden mot myndigheter och samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till någon tredje part. I nedanstående tabell anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje part  Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part 
Marknadsföring och ekonomi kan behöva vissa personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Leverantör av molntjänst Skolan lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster såsom skolplattformen. Med dessa leverantörer har skolan Personuppgiftsbiträdesavtal och leverantören av tjänsterna är i dessa fall pertsonuppgiftsanvarig.
Leverantörer och samarbetspartners Skolan kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag som de utför på uppdrag av Skolan.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter och för att kunna erhålla skolpeng.

Dina rättigheter
Skolan ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Skolan kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Skolan om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter.

Kontaktuppgifter 
Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt.

Pops Academy AB
Valhallavägen 117 D

115 31 Stockholm
E-mail: gdpr@popsacademy.se

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Pops Academys behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Pops Academy

Stockholm 23 maj 2018

Senast uppdaterad: 2019-06-07

test link
test link phone

Typ av uppgifter Laglig grund
Personnummer Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.
Information om sjukfrånvaro, allergier och behov av specialkost. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Skolans rättsliga förpliktelser.
Utvärderingar Behandlingen är nödvändig för Skolans berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, sin verksamhet och sin marknadsföring (intresseavvägning).